Odzyskiwanie zaległych należności – o nocie księgowej

Zajrzyj w to miejsce po więcej szczegółów o tym, jak wystawić notę księgową na 40 euro.

Każda osoba prowadząca firmę na pewnym etapie swojej działalności spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 100 i 70 euro.

Kiedy można wystawiać noty księgowe na 40 – bądź więcej – euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednakże nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, co więcej bez potrzeby uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Należy jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych nierzadko przez wiele lat dobrych układów biznesowych. Wszak opóźnienie w przelaniu należności za fakturę może być kwestią chwilowych problemów z wypłacalnością albo zwykłego przeoczenia dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Dowiedz się gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

W chwili, kiedy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem normy prawne mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności, która posiada też kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]